SMART Solutions in Supply

Wij zijn al meer dan 25 jaar experts met passie voor technische en logistieke oplossingen voor:

    My Track                    My Beacon                  My Alert         

Vision, Mission and Strategy definitions

The purpose of your strategy should be to support the organisation in fulfilling its mission; and the purpose of your mission should be to support the organisation in fulfilling its vision.

You stay on track with your strategy by formulating tactics. You stay on track with your tactics by establishing goals.

These five elements of managing an organisation are summarized in following table. (Click table to enlarge)

Copied from – http://tnlp.valuescentre.com/pages/leading-an-organisation/organisational-mastery/strategy.php

 

For a Dutch please read further

Strategische besturing

 

Hoe ziet een strategie eruit?

Belangrijk is om eerst de definitie van Strategie te begrijpen, zodat we over hetzelfde spreken.

 

In de literatuur zijn er veel definities van begrippen rondom missie, visie en strategie, de meest gebruikte terminologie zijn van Robert Kaplan & David Norton, de meest invloedrijke huidige strategie onderzoekers.

Belangrijk is te beseffen dat strategie vaak op twee verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. In de ruime zin bevat strategie ook missie en visie, maar vaak wordt Strategie gebruikt om alleen de doelstellingen, de scenario’s en de maatregelen aan te geven.

Het fundament van een strategie wordt gevormd door een missie en een visie. Deze onderdelen beschrijven de identiteit van een organisatie en zijn relatief stabiel. Missie en visie beschrijven de bestaansreden van de organisatie en het gemeenschappelijk toekomstbeeld.

Belangrijk hierbij is dit samen op te zetten samen een duidelijk toekomstbeeld maken, zodat het gedragen is door de organisatie.

Bij het herdefinieren van de strategie samen met STAR Consulting, zullen we u ook helpen met de Visie en Missie. Dat is volgens ons de basis voor de toekomst en geeft u een houvast hoe u tegen de toekomst aankijkt. Omdat u duidelijkheid schept waarom uw organisatie doet wat ze doet helpt dat u ook bij vragen via sociale media

 

M I S S I E – Waarom bestaan we?

 • Waartoe en waarom bestaat onze organisatie?
 • Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden?
 • Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme hoofddoel?
 • Voor wie bestaan we? Wat zijn onze voornaamste stakeholders?
 • In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?

V I S I E – Wat willen we zijn?

 • Wat is ons toekomstbeeld? Wat zijn onze lange termijn ambities? Wat willen we bereiken?
 • Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen?
 • Waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding en waar geloven we in (kernwaarden)?

Missie en visie zijn uitgangspunt voor het formuleren van organisatie doelstellingen. Uitgangspunt zijn zogenaamde kritische succesfactoren (KSF’s).

K R I T I S C H E   S U C C E S F A C T O R E N – Wat is cruciaal voor succes?

 • Welke factoren maken ons uniek?
 • Wat is voor het succes van onze organisatie doorslaggevend?
 • Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van onze organisatie?
 • Wat zijn onze kerncompetenties?

D O E L S T E L L I N G E N – Wat precies?

 • Wat zijn de resultaten die we willen bereiken?
 • Welke meetbare resultaten moeten we op welke plateaus bereiken?

Doelstellingen worden uitgewerkt in scenario’s, maatregelen, interventies of verbeteracties waarmee concreet wordt uitgewerkt wat we gaan doen om de voorgenomen resultaten te gaan bereiken.

M A A T R E G E L E N – Hoe?

 • Hoe willen we de resultaten bereiken?
 • Hoe kunnen we de doelen realiseren? Welke maatregelen gaan we nemen? Welke verbeteracties gaan we uitvoeren?
 • Hoe creëren we draagvlak voor de ontwikkelde strategieën
 • Hoe gaan we hierover naar de mensen communiceren?

Het laatste onderdeel van de strategie zijn de key prestatie-indicatoren (KPI’s) om de resultaten te kunnen meten en waar mogelijk bij te sturen.

K P I’s   P R E S T A T I E – I N D I C A T O R E N

 • Waarmee kunnen we de resultaten meten?
 • Wat maakt de visie en strategische doelen meetbaar?
 • Welke waarden moeten gehaald worden? Wat zijn de streefcijfers?


Van <http://123management.nl/0/010_strategie/a120_strategie_01_missie_visie_strategie.html